تحریریه گروه ویلا1000 احمدی

پناهگاهی که بخش هایی از 3 آپارتمان را به یک پناهگاه سازگار با محیط زیست تبدیل می کند.یک محیط گرم و سرسبز با یک حس پوششی طبیعت است.

 

 

 طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلا

  گروه معماری آلند

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10