طراحی ویلا در اسلوانی
تحریریه گروه ویلا1000 احمدی

حجم داخلی مظهر دو عنصر است: نمایش دیوارهای بتنی ساختمانی و یک پوسته چوبی. این پروژه برای یک خانواده با سه فرزند طراحی شده است. مفهوم فضا بر اساس برنامه توسط جدا کردن کارکردها مشخص شده اما نه با دیوار. طبقات بر این اساس تقسیم می شوند: طبقه همکف مربوط به فضای عمومی، طبقه اول برای کودکان وطبقه دوم مخصوص به پدر و مادر است.

بدون هیچ انباری پوسته کاملا فضای ذخیره سازی را فراهم می کند. دیوار داخلی خانه قفسه ها و کشوها تعبیه شده اند و مبلمان از قبیل تخت، صندلی و کانتر در طبقات به منظور بهینه سازی فضا و تعمیر و نگهداری آسان ساخته شده است. این فضاهای مختلف در خانه با دادن یک کارکرد مشترک به پارتیشن متصل می شوند.

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

v

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

ویلای Criss-Cross Envelope در اسلوانی

 

93First Floor Plan