LANDSCAPE

طراحی محوطه

طراحی محوطه جناب آقای رادپور

طراحی محوطه جناب آقای رادپور

طراحی محوطه
اشتراک در:

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای رادپور

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی