Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا در آبسرد-جناب روزبهانی-300 مترمربع

طراحی ویلا

موقعیت: دماوند

طراحی ویلا: شرکت معماری villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای روزبهانی

کاربری: ویلا

 مساحت: 300 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

 شاخصه اصلی طراحی ویلا دو صفحه ال شکل است که با روی هم قرار گرفتن حجم اصلی ویلا را تشکیل می دهد. حال برای حل فضای کار و خرپشته واقع در بام ویلا، از یک حجم ال دیگر استفاده کردیم که از تراز همکف با تراس خرپشته رسیده است. فاصله بین این دو صفحات ال به وسیله دیوارهای شیشه ای پر گردید. اما ال سوم را به صورت حجمی صلب ترسیم کردیم اما برای رهایی از این صلب بودن، حفره هایی که در کنار هم تشکیل یه پترن را داده اند ایجاد کردیم تا از آن نور نیز عبور کند. در پشت ویلا، دو باکس را به صورت کنسول ایجاد کردیم و این دو باکس را نیز توسط دو مکعب یکسان به یکدیگر متصل کردیم. برای خارج کردن نمای پشتی ویلا از قرینگی، متریال های متفاوتی برای دو مکعب چپ و راست ویلا در نظر گرفتیم. و در پایان نتیجه طراحی ویلا آن شد که مشاهده می کنید.

 برای دیدن طراحی محوطه این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

طراحی محوطه