by تحریریه ویلا1000

این طراحی ویلا بزرگ نماد عقاب، نشسته در فواصل نزدیک به  Sanpedro - Banous در یک طرح ساحلی با شکوه توسط نخل های بالغ اندود شده است.

 

 

1

3