تحریریه گروه ویلا1000 احمدی

دکوراسیون رستوران

دکوراسیون رستوران

دکوراسیون رستوران

دکوراسیون رستوران

طراحی دکوراسیون رستوران

طراحی دکوراسیون رستوران

مواردی دیگری نیز در طراحی دکوراسیون رستوران برای جذب مخاطب و ایجاد فضای مناسب رستوران موثر است، مانند نورپردازی خوب و موسیقی ملایم. این موارد در کنار یکدیگر به موفقیت یک رستوران کمک خواهد کرد. (منبع:www.ratpackjazz.com)

نورمیتواندبر خلق و خوی افراد تاثیر گذاار باشد.شمع رمانتیک است وچراغقرمزمارامتوقفمی کند (مخصوصا در زمان گرسنگی). و بطور کلی نورملایممیتواندماراآرامکند. کارکناننیازبهنورمناسب برای کار دارند.یکرستورانبدونبرنامهروشناییماننددیزنیاست بدونآتشبازیویانمکبدونفلفل .(http://aaronallen.com/)

در طراحی رستوران باید به چشم انداز ها توجه کافی را داشت. تحقیقات و مطالعات نشان می دهد اغلب افراد علاقه به نشستن در کنار پنجره را دارند.


در طراحی رستوران، مبلمان نیز نقش اساسی دارد هم از نظر زیبایی و هم راحتی افراد. به عنوان مثال صندلی راحت در میزان نشستن افراد و راحتی و آرامش آن نقش موثری دارد. مطالعات را در نمودار زیر می توان مشاهده کرد:

تاثیر صندلی در راندمان و فروش