شاه نشین درطراحی ویلا
5 (1)

 شاه نشین در معماری شاه نشین یکی از فضاهای سنتی معماری ایرانی است که به سه دری یا پنج دری نیز معروف است….

Read More